Bærekraft

Integrering av bærekraftsrisiko

Fokus Kapitalforvaltnings fondsutvalg består av en rekke fond som er klassifisert som henholdsvis artikkel 8 og artikkel 9 fond etter offentliggjøringsforordningen. Basert på kundenes ønsker, herunder bærekraftspreferanser som innhentes i forbindelse med egnethetsvurderingen, vil Fokus Kapitalforvaltning integrere bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning for den enkelte kunde. Dette vil primært skje ved at Fokus Kapitalforvaltning kartlegger kundens investeringsmål og setter opp en bærekraftig fondsportefølje i nært samarbeid med den enkelte kunde.

Fokus Kapitalforvaltning vil legge til grunn den enkelte fondsforvalters vurdering av de sannsynlige konsekvensene av bærekraftsrisikoene for avkastningen på de enkelte fondene. Eventuelle resultater av disse vurderingene vil fremgå av fondsdokumentasjon som Fokus Kapitalforvaltning videreformidler fra fondsforvalter til kundene.

For kunder som ikke har ønsker om en bærekraftig fondsportefølje vil Fokus Kapitalforvaltning ikke integrere bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning. Fokus Kapitalforvaltning integrerer heller ikke bærekraftsrisiko i foretakets modellporteføljer.

Se mer informasjon om vår integrering av bærekraftsrisiko i vår bærekraftsstrategi som kan lastes ned her

Ingen hensyn til investeringsbeslutningers negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

Fokus Kapitalforvaltning tar foreløpig ikke hensyn til vesentlige negative virkninger (‘principal adverse impacts’) på bærekraftsfaktorer i investeringsbeslutninger eller investeringsrådgivning. Dette er fordi foretakets størrelse og virksomhet er relativt begrenset, samt at arten og omfanget av våre investeringstjenester ikke er av en slik karakter at det er naturlig å ta slike hensyn. Fokus Kapitalforvaltning vurderer årlig om det skal tas slike hensyn, men det er ikke fattet noen beslutning om dette på nåværende tidspunkt. Fokus Kapitalforvaltning prioriterer imidlertid å levere bærekraftige fondsporteføljer til de kundene som ønsker det.

 

GodtgjørelseSordning

Beslutningstakere og ansatte i Fokus Kapitalforvaltning har utelukkende fast avlønning, og har ingen variable komponenter i sin godtgjørelse, som igjen kan påvirke selskapets risikoprofil. Selskapet anser derfor at det i godtgjørelsesordningen ikke finnes komponenter som vil kunne øke risikotaking som påvirker bærekraftsrisikoer, og at ordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko.